39- بهار، نوروز 1393ش، لاله های واژگون سرخرنگ را بنگریم! انسانیت هم قدیمی شد!

درین بهار،که بافاطمیه گشته قرین

نسیم وسبزه وگل داغدار فاطمه اند

فقط نه یاس،لباس کبود کرده به تن

که لاله های چمن رنگدار فاطمه اند

فقط نه باد، زسوز،ناله ها بزند

که بلبلان بنوا سوگوار فاطمه اند

زبس که بباریده باران غم به زمین

شکوفه های جوان زخمدار فاطمه اند

فقط نه حیدر کرار، دوستدار وی است

که حوریان بهشت،وامدار فاطمه اند

فدای یاد تو ای مادر،این نوین نوروز

چوشیعیان، بسوگ،یاددار فاطمه اند

(سیداحمد سجادی)

تصویر دشتهای لاله واژگون اطراف "بوئین میاندشت" غرب استان اصفهان:

دشتهای لاله واژگون اطراف بوئین میاندشت غرب استان اصفهان

انسان "امروزی" همه چیز را "قدیمی" میداند!

حتی "انسان" و "انسانیت" را!!

تضمینی از یک شعر:

نهال دوستی برکن که درعصراتم دیگر

توقع ازرفیق ومونس وهمدم قدیمی شد

بجای گریه درمرگ عزیزان،جشن وشادی کن

که رسم سوگ وماتم هم دراین عالم قدیمی شد

بکن تا میتوانی برضعیفان ظلم وجور امروز

که رسم دستگیری از ضعیفان هم قدیمی شد

بگرد شهر میگردم که تاآدم کنم پیدا

بجان حضرت آدم!که"آدم"هم قدیمی شد

بگری! ای دوست بروضع جهان تافرصتی باقیست

که میترسم ببینی گریه هم آخر قدیمی شد!

(که گریه درعزای فاطمیه هم قدیمی شد)

گفتگو از مرگ انسانیت است!! - شعر مرحوم فریدون مشیری

/ 1 نظر / 47 بازدید

فدای یاد تو ای مادر،این نوین نوروز چوشیعیان، بسوگ،یاددار فاطمه اند [ناراحت] [گریه] محرم و عزاداری هاش خداروشکر احیا می شه ، گریه برای بی بی حضرت زهرا(س) گریه برای امام زمان(عج) هم باید زنده بشه . به امید خدا