5 - صحن مسجد جامع اصفهان و نمائی از حوض مرمر کعبه ای شکل آن

صحن مسجد جامع اصفهان و نمای کعبه ای آن

 

***صحن مسجد:

 در پایان درب ورودی مسجد جامع، صحن مسجد با ابعاد60 ×80 متر قرار دارد. دورادور این صحن - که یکی از بزرگترین صحنهای مساجد ایران محسوب میشود - توسط یک ردیف رُواقها (یا طاقهای ایوانی) دو طبقه احاطه شده است.

در چهار سوی صحن، چهار ایوان قرار دارد که بنای آنها مربوط به قرن نهم تا یازدهم است و تفاوت کاشیکاری های آنها به خوبی بیان کنندۀ تغییر و تحوّلات هنرهای تزیینی، از عصر تیموری تا عصر صفوی است.

در صحن مسجد، دو حوض مرمر زیبا قرار دارد که در بالای یکی از آنها بنائی به شکل خانۀ کعبه به دستور پدر  شاه عباس، سلطان محمّد خدابنده، احداث شده و ظاهراً در عصر صفوی محل آموزش مناسک حجّ و تمرین طواف صحیح به دور خانۀ مقدّسۀ کعبه توسّط زائرین خانۀ خدا بوده است.

طبق کتیبۀ نصب شده بر دالانی که به بقعۀ علاّمۀ مجلسی(ره) منتهی میشود، صحن مسجد توسط یکی از تُجّار اصفهان موسوم به "محمّد قلی خان" در قرن یازدهم هجری قمری سنگفرش شده است.

محمّد صالح زاده

 

/ 0 نظر / 106 بازدید