44- مقایسه ای بین نسل دیروز و نسل امروز!! علم و صنعت دیروز و علم و صنعت امروز!!

مقایسه ای بین نسل دیروز ما و نسل امروز ما!
شادروان استاد دکتر حمید فرزام (تولد: 1302ش - درگذشت:۱۳۸۷ش) استاد دانشگاه تهران و اصفهان، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، نویسندۀ آثاری چون: «اصول اخلاق اسلامی»؛ «فرهنگ کهن ایران»؛ «واژه‌ها و ترکیبات کهن فارسی»؛ «اصفهان، جام جهان‌نمای فرهنگ و هنر ایران» و... که عشق به زبان و فرهنگ ایران او را از پایداری بر اصالت مذهبی و حفظ کردن بخشهای بسیاری از قرآن کریم و نهج البلاغه و احادیث فراوانی از معصومین(ع) باز نداشت. روح پاک استاد حمید فرزام، او را بر آن داشت تا در «اخلاق اسلامی» از شاگردان مرحوم استاد دکتر عبدالعلی گویا (دارای دکترای فیزیک از فرانسه و از شارحان نهج البلاغه) شود و عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، منافاتی با روح دیندار و کمالگرای دکتر حمید فرزام پیدا نکرد. (رجوع شود به: زندگینامه دکتر حمید فرزام، چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: 1383ش، صفحه 93).

شادروان دکتر حمید فرزام - نمادی از پسر جوان، زیبا و با ارادۀ نسل قدیم و مقایسه ای با پسران جوان و بی ارادۀ نسل جدید که زیرابرو بر میدارند و بینی خود را جراحی میکنند تا زیبا شوند

مقایسه ای بین ماشین های زیبا و مستحکم دیروز و ماشین های زشت و نا امن امروز

/ 0 نظر / 112 بازدید